"Lexington, KY.  1:10 PM." (Taken with picplz at Commonwealth Stadium in Fayette, KY.)

"Lexington, KY. 1:10 PM." (Taken with picplz at Commonwealth Stadium in Fayette, KY.)